Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne BHP

Kierowane są do uczniów, praktykantów oraz pracowników biurowych, a także dla stanowisk robotniczych i inżynieryjno-technicznych bez względu na formę zatrudnienia również zleceniobiorców.

Pracodawca na podstawie Rozporządzenia Min. Gosp. i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. jest zobowiązany do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi inspektor BHP bądź osoba kompetentna i wyznaczona przez pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy bhp prowadzi przełożony lub pracodawca na stanowisku pracy zatrudnionego.
Każdy nowo zatrudniony pracownik, przed podjęciem pracy, jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego ogólnego bhp oraz instruktażu stanowiskowego (również przy przenoszeniu na inne stanowisku pracy).

Szkolenia okresowe BHP

Kierowane do pracodawców, kadry kierowniczej, służby BHP a także pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno – biurowych i robotniczych.

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp dla stanowisk robotniczych ustanowiona jest w przedziale 1-3 lat i zależy od stopnia niebezpieczeństwa pracy oraz uznania pracodawcy.

Pracodawcy oraz kierujący pracownikami, a także pracownicy biurowi, inżynieryjno-techniczni oraz służba BHP mogą odbyć takie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego za pomocą internetu. Dla tych osób częstotliwość szkoleń wyznaczona jest na okres 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i kierujących innymi pracownikami powinno odbyć się w czasie do 6 miesięcy od podjęcia pracy, okres ten wydłużony jest do 1 roku w przypadku pracowników administracyjno – biurowych, pracowników służby zdrowia, administracji szkół i innych placówek oświatowych oraz pracowników jednostek badawczo-naukowych.

Kadra nauczycielska i pracująca przy monitorze ekranowym jest zobowiązana do powtarzania szkoleń przynajmniej raz na 5 lat.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni odbyć pierwsze szkolenie do 1 roku od podjęcia pracy (następne 1 na 3 lata)

W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych szkolenia okresowe odbywają się przynajmniej raz w roku.