Oferta

Proponujemy Państwu profesjonalne opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

Realizacja usługi przebiega w następujących etapach:

 • Klasyfikacja czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy wg. rodzaju i intensywności z jaką występują
 • Identyfikacja możliwych chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy
 • Określenie zagrożenia dla środowiska i mieszkańców (w otoczeniu firmy)
 • Analiza ryzyka zawodowego
 • Opracowanie dokumentacji oceniającej ryzyko
 • Zalecenie środków profilaktycznych wymaganych przepisami prawnymi i normami, określającymi minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na analizowanym stanowisku

Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o profesjonalny program komputerowy

Sporządzanie analiz stanu bhp jest jednym z zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość ich wykonywania nie może być mniejsza niż raz na rok.

Analiza służy min. do:

 • Wskazania prac związanych z zagrożeniem większym od przeciętnego
 • Analizy wypadków przy pracy - częstotliwość, przyczyny, okoliczności i skutki
 • Określenia środków ograniczających ryzyko zawodowe wypadkowe i chorobowe oraz zaproponowanie zmian w organizacji pracy, mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Dzięki stałemu nadzorowi weryfikujemy na bieżąco warunki pracy w oparciu o wymogi prawne. Po przeglądzie warunków pracy współpracujący z nami otrzymuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o możliwych sposobach ich poprawy. Wybór rozwiązania należy do klienta.

Ze swojej strony zapewniamy fachowe doradztwo oraz wskazanie optymalnego rozwiązania.

Służymy pomocą prawną w zakresie prawa pracy. Obejmuje ona zakres związany z:

 • Stosunkiem pracy
 • Wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy
 • Obowiązkami, jakie nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy
 • Czasem pracy i jego ewidencją
 • Ochroną pracy kobiet
 • Zatrudnianiem młodocianych
 • Urlopami pracowniczymi
 • Bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika

Wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przynosi wiele wymiernych korzyści, które usatysfakcjonują pracodawcę. Należą do nich:

 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa
 • Skuteczne zapobieganie wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a co za tym idzie, obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za czasową lub stałą niezdolność do pracy
 • Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia
 • Planowe wydatki ponoszone z tytułu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w środowisku pracy
 • Korzyści socjalno-zdrowotne: zdrowy pracownik w zdrowym środowisku pracy to wyższa wydajność i efektywność pracy

Opracowujemy instrukcje bezpiecznego posługiwania się maszynami i urządzeniami, instrukcje bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ocen zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami BHP.
Sporządzanie instrukcji BHP (art. 207 Kodeksu Pracy) w zakresie użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi i procesów pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami nakazuje, aby pracodawca posiadający maszyny i urządzenia zakupione przed 01.01.2003 r. dostosował je do minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w procesach pracy.

Ustalamy okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy. Stanowimy wraz z przedstawicielem załogi skład zespołu powypadkowego, który prowadzi postępowanie - wysłuchując wyjaśnień poszkodowanych oraz świadków wypadku.

Przy wypadkach przy pracy dla umów o pracę tworzymy protokół powypadkowy, który wraz z poniższymi załącznikami tworzy dokumentację powypadkową.
Przy wypadkach przy pracy dla umów cywilnych tworzymy kartę wypadku przy pracy, który wraz z poniższymi załącznikami tworzy dokumentację powypadkową.

 • Meldunek o urazie doznanym w czasie godzin pracy
 • Protokół z oględzin miejsca wypadku
 • Zapis wyjaśnień poszkodowanego
 • Zapis informacji przekazanych przez świadków wypadku
 • Opinia lekarska
 • Dokumentacja fotograficzna miejsca wypadku
 • Zarządzenie powypadkowe.

Pamiętamy o tym, że niezdolność do pracy, tzw. L4 powstała w wyniku wypadku przy pracy oraz podczas wypadku w drodze do lub z pracy wymaga 100% gratyfikacji pieniężnej, którą wyplaca pracodawca lub ZUS ze składek wypadkowych płaconych przez pracodawców.

Polecamy usługi w kompleksowej realizacji wydanych decyzji (min. ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp, instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp) oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień. pokontrolnych nakazów PIP, PIS,  ZUS związanych z BHP oraz pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Straży Pożarnej związanych z bezpieczeństwem pożarowym. 

Doradzamy w zakresie organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia.

Jeżeli likwidacja zagrożeń zdrowia i życia pracowników jest niemożliwa ze względu na technologię procesu pracy, pracodawca ma obowiązek zastosowania właściwych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmniejszających zagrożenia na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pomagamy przy doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju i stopnia narażenia na występujące w zakładzie czynniki.

Ocena warunków bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Obowiązek ten wynika min. z następujących aktów prawnych:

 • Art. 207 Kodeksu Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe