Szkolenie wstępne BHP dla stanowisk robotniczych

60,00

Szkolenia BHP reguluje przepis z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne dla pracowników musi być oparte o indywidualne stanowisko pracy.

Regulamin Sklepu

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.