Szkolenia bhp i kursy bhp

Prowadzimy profesjonalne i tanie szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, co jest obowiązkiem wynikającym z art. 207 Kodeksu Pracy oraz art. 2091 § 1 pkt 2 K.P. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i czynnych zawodowo ratowników medycznych amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego w Polsce w formie wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są z użyciem fantoma oraz defibrylatora.

Kurs

Specjaliści BHP Inka prowadzą dla Państwa szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • szkolenia wstępne BHP, zorganizowanie których jest obowiązkiem pracodawcy i dotyczą każdego nowo zatrudnionego pracownika.
  • szkolenia okresowe BHP dla osób zatrudnionych, które były przeszkolone w ramach szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego.

 

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP ? Wszystko zależy od stanowiska pracy. W okresie do roku od wstępnego szkolenia BHP szkolenie okresowe powinni przejść po raz pierwszy:

  • pracownicy administracyjno-biurowi,
  • pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni.

 

okresowym szkoleniu BHP, w ciągu pół roku od przyjęcia do pracy, powinni uczestniczyć pracodawcy oraz kadra kierownicza.

Szkolenia tego typu, jak wskazuje nazwa, należy przeprowadzać okresowo. Oznacza to regularność. Każda z grup stanowisk ma odgórnie wyznaczony okres, co jaki powinna uczestniczyć w tego typu szkoleniu i tak:

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych – co najmniej raz na 3 lata lub nawet co rok, jeśli ich praca należy do szczególnie niebezpiecznych,
  • pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracodawcy i kierownicy nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Szkolenia te, w zależności od grupy zawodowej, przeprowadza się w formie: instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Podstawowym obszarem naszych działań jest województwo śląskie. Współpracujemy na stałe z wieloma firmami z miast takich jak: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Sosnowiec, Czeladź, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Mikołów i innych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych. W ramach stałej obsługi bhp zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych, również w formie samokształcenia kierowanego, polegającego na nauce własnej uczestnika w oparciu o przekazane przez nas materiały szkoleniowe.

W ciągu roku po szkoleniu wstępnym ogólnym bhp, pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno – techniczni oraz pracownicy administracyjno – biurowi zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego bhp. Kadra kierownicza oraz pracodawcy szkolenie okresowe odbywają do pół roku od rozpoczęcia pracy. Szkolenia pracowników inżynieryjno – technicznych przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów oraz organizatorów produkcji.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wyznaczenie pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji. Idziemy w sukurs pracodawcom proponując tego typu szkolenia oraz obsługę firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, wyznaczamy drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczamy sprzęt przeciwpożarowy w firmie.

Szkolenia bhp są jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy. Pracodawca zatrudniając pracownika, bez względu na formę zatrudnienia i stanowisko pracy, zobowiązany jest do zapewnienia mu bezpiecznej pracy. Jednym z elementów bezpieczeństwa pracy jest szkolenie wstępne bhp. Szkolenie wstępne bhp obejmuje:

Szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny bhp może być prowadzony przez Inspektora BHP lub pracodawcę pełniącego zadania służby bhp w firmie. Szkolenia wstępne ogólne prowadzone są w ramach obsługi bhp firm przez specjalistę bhp.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy prowadzony przez przełożonego lub pracodawcę, uprawnionych do jego prowadzenia na podstawie szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących innymi pracownikami.

Szczegóły szkoleń i programy ramowe zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).