Obsługa firm

Prawo pracy

Świadczymy usługi obejmujące doradztwo i pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy związane z:

 • wynagrodzeniem za pracę
 • świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy
 • stosunkiem pracy
 • bezpieczeństwem i higieną pracy
 • obowiązkami pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy
 • czasem pracy i ewidencją tego czasu
 • ochroną pracy kobiet
 • zatrudnianiem młodocianych
 • urlopami pracowniczymi
 • prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika

Nakazy PIP, PIS, PSP, UDT, OUG, ZUS

Pomagamy we wdrożeniu nakazów PIP, PIS, PSP, UDT, OUG, ZUS, wynikających z przeprowadzonej  kontroli w firmie. Doradzamy również jak można usunąć uchybienia lub odwołać się od decyzji. Decyzje organów kontrolnych obejmują:

 • ocenę ryzyka zawodowego
 • szkolenia wstępne lub okresowe bhp
 • instrukcje stanowiskowe bhp
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

System Zarządzania BHP

Działanie tego systemu jest praktycznie konieczne w większych firmach, a z wprowadzenia go wynika wiele korzyści, takich jak:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w firmie
 • wprowadzenie skutecznych procedur zapobiegających wypadkom (co skutkuje obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe)
 • wzrost wydajności pracy oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych z odszkodowań za niezdolność do pracy
 • obniżenie kosztów odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia
 • łatwiejsze zaplanowanie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznej pracy
 • wymierne korzyści zdrowotne i socjalne

Ochrona środowiska

Naszym zadaniem jest pomoc w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Opracowujemy również operaty wodnoprawne oraz uzgodnienia.

W ramach naszych usług:

 • przygotowujemy opracowania środowiskowe oraz dokumentacje konieczne by ocenić oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w celu ochrony przyrody
 • sporządzamy dokumentację środowiskową w celu uzyskania decyzji administracyjnych odnoszących się do ochrony i korzystania ze środowiska
 • naliczamy opłaty środowiskowe
 • wykonujemy sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich
 • sporządzamy programy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami
 • przeprowadzamy przeglądy i audyty ekologiczne
 • mierzymy hałas i zapylenie środowiskowe na stanowiskach pracy oraz ich wpływ na pracowników