Katowice śląskie

Przeglądy gaśnic

W ramach naszych usług wykonujemy przeglądy gaśnic, zarówno przenośnych, jak i przewoźnych oraz samochodowych, w tym prace konserwacyjne.

Konserwacja - Kontrola

Podczas czynności kontrolnych sprawdzany jest stan techniczny sprzętu w celu wyeliminowania ryzyka usterek. Regularne przeglądy gaśnic zwiększają szansę na szybkie ugaszenie pożaru.

Przegląd i konserwacja

Przegląd sprzętu gaśniczego: naprawa czy konserwacja, powinien być potwierdzony specjalnym protokołem, który wydajemy po ukończeniu czynności konserwacji gaśnic.

Zaufaj Firmie Inka BHP

Przegląd i czynności konserwacyjne wymagają posiadania odpowiedniego oprzyrządowania, warto powierzać je certyfikowanym firmom, takim jak BHP Inka.

Sprzęt gaśniczy

Po jego przeprowadzeniu kontroli na gaśnicach i hydrantach powinna znaleźć się specjalna nalepka, tzw. kontrolka informującą m.in. o dacie konserwacji, ważności przeglądu oraz o osobie wykonującej przegląd., w tym podpisie.

Ochrona przeciwpożarowa

Do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zobligowany jest każdy właściciel budynku oraz jego najemca. Konserwacja gaśnic i hydrantów to jeden z elementów ochrony p.poż.

Przed przeglądem gaśnicy

Czynnościom konserwacji należy poddawać gaśnice z zerwanymi plombami i końcem terminu ważności, uszkodzona przez korozję lub mechanicznie powłoka lakieru.

I krok w przeglądzie gaśnicy

Przed przystąpieniem do przeglądu gaśnicy pod kątem technicznym, należy porównać trwałe oznakowanie sprzętu na zbiorniku z danymi z etykiety.

Zapamiętaj!

Przy przeglądzie kontroli poddaje się także drożność węży i poziom manometru oraz napełnienie butli środkiem gaśniczym i stan czynnika wyrzutowego.

II krok w przeglądzie gaśnicy

Następnym krokiem są oględziny zewnętrzne, w tym sprawdzenie stanu elementów gaśnicy takich jak plomby, zawleczki, połączenia gwintowe, łączniki elastyczne.

Przeglądy gaśnic

W ramach naszych usług wykonujemy przeglądy gaśnic, zarówno przenośnych, jak i przewoźnych oraz prace konserwacyjne, pozwalające utrzymać je w należytym stanie. Podczas czynności kontrolnych sprawdzany jest stan techniczny sprzętu w celu wyeliminowania ryzyka usterek. Regularne przeglądy gaśnic zwiększają szansę na szybkie ugaszenie pożaru, co pozwala zmniejszyć szkody po pożarze i automatycznie obniżyć koszty napraw. Nie należy też zapominać, że od sprawnego sprzętu gaśniczego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo ewakuacyjne. W związku z tym kontroli i konserwacji gaśnic nie wolno bagatelizować, zwłaszcza w miejscach takich jak szpitale, domy opieki, szkoły czy inne obiekty o dużym natężeniu osób.

Oprócz gaśnic przeglądom należy poddawać:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych,
 • urządzenia inertyzujące,
 • klapy dymowe odcinające,
 • układy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne),
 • wyłączniki przeciwpożarowe,
 • kurtyny dymowe,
 • systemy wentylacji przeciwpożarowej – urządzenia oddymiające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz ich sterowniki,
 • instalacje gaśnicze tryskaczowe,
 • instalacje hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • pompy w przepompowniach przeciwpożarowych.

Dlaczego przegląd lepiej zlecić specjalistom?

Przegląd sprzętu gaśniczego, podobnie jak i jego naprawa czy konserwacja, powinien być potwierdzony specjalnym protokołem. Po jego przeprowadzeniu na gaśnicach i hydrantach powinna znaleźć się specjalna nalepka, tzw. kontrolka informującą m.in. o dacie ważności przeglądu. Ponieważ przegląd i czynności konserwacyjne wymagają posiadania odpowiedniego oprzyrządowania, warto powierzać je certyfikowanym, specjalizującym się w tym zakresie firmom, takim jak BHP Inka. Tylko wtedy będą mieć Państwo pewność poprawnie wykonanej kontroli.

W celu skorzystania z usług naszych konserwatorów zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy też na wszelkie Państwa pytania związane z ofertą.

Obowiązek przeglądu sprzętu gaśniczego

Obowiązek przeprowadzania przeglądów sprzętu gaśniczego wynika m.in. z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z zawartym w nim zapisem gaśnice należy sprawdzać pod kątem technicznym i poddawać je czynnościom konserwacyjnym. Przeglądy powinny być wykonywane minimum raz do roku, jednak dokładne zalecenia w tym zakresie określane są przez producenta w instrukcji danego sprzętu.

Do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zobligowany jest każdy właściciel budynku oraz jego najemca. Spoczywa na nich zarówno obowiązek wyposażenia nieruchomości w sprawny sprzęt pożarniczy czy ratowniczy, jak i stworzenia warunków do sprawnej ewakuacji. W przypadku wynajmu nieruchomości np. pod biuro, ramy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pożarowe między zarządcą a użytkownikiem obiektu powinny być dokładnie określone w umowie cywilno-prawnej. Ma to swoje unormowanie w ustawie z dnia 24.08.1991 r.

Pozostałe podstawy prawne:

 • ustawa z dani 07.07.1994 r. prawo budowlane,
 • ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
 • Polskie Normy,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzania w wodę i dróg pożarowych.

Konserwacja sprzętu gaśniczego

Czynnościom konserwacyjnym należy poddawać gaśnice z zerwanymi plombami oraz te, których kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna. Ponadto do serwisu trzeba przekazać także sprzęt noszący ślady uszkodzenia oraz korozji. Podobnie jest w przypadku gaśnic z manometrem, w których strzałka znajduje się poniżej zielonego obszaru skali oraz gaśnic uruchamianych wcześniej np. na próbę. Konserwacji poddawane są również gaśnice, które utraciły gwarancję oraz modele o przestarzałej konstrukcji.

Ponadto raz na 5 lat należy:

 • sprawdzać zbiorniki gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności 6 dm3 (wyjątkiem są gaśnice pianowe bez wykładziny – przegląd zalecany jest co 3 lata),
 • przeprowadzać próbę ciśnieniową węży w hydrantach wewnętrznych,
 • wymieniać proszki gaśnicze w butlach (ale np. koncentraty typu AFFF 3% co 2 lata),
 • poddawać badaniom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (jedynie w przypadku gaśnic śniegowych przegląd może być wykonywany raz na 10 lat).

Jak wygląda coroczny przegląd gaśnic?

Przed przystąpieniem do przeglądu gaśnicy pod kątem technicznym, należy porównać trwałe oznakowanie sprzętu na zbiorniku z danymi z etykiety. Następnym krokiem są oględziny zewnętrzne, w tym sprawdzenie stanu elementów takich jak plomby, zawleczki, połączenia gwintowe, zbijak czy zawór i w razie konieczności wymiana części. Kontrolowana jest także drożność węży i poziom manometru oraz napełnienie butli środkiem gaśniczym i stan czynnika wyrzutowego. Niezwykle istotne są także uszczelnienia, które należy konserwować za pomocą oleju metylosilikonowego. W ramach czynności serwisowych możliwe jest też odmalowanie butli.

Po zakończeniu przeglądu w celu jego potwierdzenia na gaśnice naklejana jest tzw. kontrolka serwisowa, która zawiera następujące dane:

 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • nazwisko i imię konserwatora,
 • daty (miesiąc/rok) wykonania przeglądu, naprawy oraz następnego badania. (miesiąc / rok).

Przegląd hydrantów

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych mają na celu sprawdzenie ich pod kątem działania oraz funkcjonalności. Powinny być przeprowadzane minimum raz do roku, chociaż najbardziej zalecane są comiesięczne kontrole. Przegląd kończy się sporządzeniem protokołu oraz naklejeniem na urządzenie odpowiedniej nalepki – „sprawdzone” lub „uszkodzone” w przypadku wykrycia usterki. Odpowiedzialność za stan urządzeń ponosi właściciel sieci wodociągowej.

Przegląd hydrantów zewnętrznych obejmuje:

 • pomiar wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze,
 • sprawdzenie otwarcia zasuwy,
 • kontrolę uszczelniania i kompletności hydrantów,
 • sprawdzenie oznakowania sprzętu,
 • sprawdzenie stanowiska pod kątem łatwego dostępu dla straży pożarnej.

Na przegląd hydrantów wewnętrznych składa się:

 • sprawdzenie ciśnienia nominalnego i wydajności poboru wody,
 • próba ciśnieniowa węży (raz na 5 lat),
 • sprawdzenie łatwego dostępu do urządzenia,
 • kontrola pod kątem technicznym – uszkodzenia, korozji, przecieków, stan mocowania,
 • czytelność instrukcji obsługi o oznakowania hydrantów,
 • kontrola miernika ciśnienia,
 • sprawdzenie zacisków, taśmowania węża, działania zwijadeł,
 • kontrola stanu przewodów rurowych, prądownicy,
 • kontrola szafki hydrantu pod kątem uszkodzeń, otwierania i zamykania drzwi,
 • sprawdzenie łatwej obsługi.

Przeglądy urządzeń inertyzujących

Przeglądy urządzeń inertyzujących powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku, a w niektórych przypadkach producent może narzucić konieczność częstszych kontroli. Sprzęt ten zapobiega wybuchom
i pożarom poprzez zmniejszenie stężenia tlenu w otoczeniu. Sprawdza się doskonale w kopalniach węgla kamiennego, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, a także w magazynach. Ponieważ instalacje inertyzujące zapobiegają palności różnego typu materiałów, znajdują zastosowanie również w archiwach państwowych.

  • generator azotu i instalacja rozprowadzająca azot,
  • sterowniki,
  • aparatury kontrolno-pomiarowe.

W przypadku systemów redukcji tlenu „SZA” oprócz powyższych komponentów kontroli podlegają elementy informacyjno-ostrzegawcze oraz główna rozdzielnia systemu z panelem operatora.

Przeglądy DSO i SSP

Niezwykle istotne są również przeglądy DSO (dźwiękowych systemów ostrzegawczych) oraz SSP (systemów sygnalizacji pożaru). Instalacje te występują w budynku przeważnie razem, usprawniając akcję ewakuacyjną. SSP pozwala wykryć pożar już w jego wczesnej fazie, a niektóre z urządzeń są nawet w stanie połączyć się ze strażą pożarną i przesłać jej dane na temat miejsca wystąpienia zagrożenia czy też uruchomić systemy oddymiania. Przeglądy DSO i SSP należy przeprowadzać minimum raz do roku, jednak szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdują się projekcie danego systemu przeciwpożarowego. Może on odwoływać się do specyfikacji PKN – CEN 54 14 TS, zalecającej kontrole nie tylko roczne, ale i półroczne, kwartalne, miesięczne czy codzienne. Dwie ostatnie mogą być przeprowadzane przez użytkownika. Pozostałe należy zlecić specjalistom.

Kontrole codzienne:

 • sprawdzenie stanu dozorowania centrali tzw. CSP – m.in. po wyłączeniu, przeglądzie czy wykasowaniu sygnalizacji.

Kontrole comiesięczne:

 • sprawdzenie awaryjnych zespołów prądotwórczych,
 • sprawdzenie zapasu papieru, tuszu do drukarki, książki eksploatacji,
 • kontrola działania i rozmieszczenia czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych w budynku,
 • testy optyczne,
 • uruchomienie alarmu akustycznego i DSO,
 • sprawdzenie trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
 • testy łącza ze strażą pożarną/zdalnego centrum alarmowania.

Kontrole kwartalne, półroczne i roczne:

 • wszystkie czynności wykonywane podczas kontroli comiesięcznej,
 • test czujek poprzez ich zadymienie,
 • sprawdzeni ROP-ów i sygnalizatorów,
 • kontrola napięcia akumulatorów.

Przeglądy wyłączników przeciwpożarowych

Przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz do roku.
Te niewielkie elementy pozwalają na szybkie odcięcie dopływu energii elektrycznej w budynku. Powinny być sprawdzane przez elektryków, którzy mogą dokonać wpisu do książki kontroli, a w przypadku wykrycia usterki, podjąć się naprawy. Podczas przeglądu testowane jest działanie oświetlenia awaryjnego po odcięciu źródła prądu oraz funkcjonowanie zasilania urządzeń i systemów podczas pożaru. Kontroli podlega także lokalizacja i oznakowanie wyłącznika oraz jego stan techniczny. Przegląd kończy się sporządzeniem protokołu.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

Na przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego składają się testy miesięczne i roczne. W obu przypadkach sprawdzane jest działanie instalacji w trybie awaryjnym podczas symulacji uszkodzenia oświetlenia podstawowego. Po przeprowadzeniu tej próby konieczne jest przywrócenie zasilania podstawowego i ustalenie, czy nadal pracuje ono właściwie. Istotne są także oględziny zewnętrzne systemu, a dokładnie sprawdzenie opraw i znaków pod kątem czystości oraz funkcjonalności, a także kontrola sprawności układu ładowania. Wykonywanie przeglądów oświetlenia awaryjnego jest niezbędne w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas ewakuacji i sprawnego dotarcia do sprzętu przeciwpożarowego. Oświetlenie to musi spełniać warunki norm PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

Przeglądy systemów tryskaczowych

Przeglądy systemów tryskaczowych to procesy wieloetapowe, na które składają się kontrole codzienne, cotygodniowe, comiesięczne, kwartalne czy półroczne. Pozwalają na utrzymanie w należytym stanie instalacji odpowiadających za samoczynne gaszenie pożaru z użyciem wody. W zależności od rodzaju mogą działać selektywnie, a więc uruchamiać się jedynie w miejscu źródła ognia. Systemy tryskaczowe
w zależności od budowy i przeznaczenia dzielą się na mokre, suche i wstępnie sterowane suche.

Przeglądy codzienne tryskaczy:

 • sprawdzenie napełnienia zbiornika,
 • kontrola ciśnienia i poziomu w zbiorniku hydrofobowym,
 • kontrola urządzeń grzewczych.

Przeglądy cotygodniowe (na podstawie normy PN-EN 12845):

 • test urządzenia alarmowego,
 • kontrola rozruchu pomp,
 • kontrola przesyłania sygnału do straży pożarnej.

Przeglądy comiesięczne:

 • oględziny zewnętrzne przewodów, tryskaczy, mocowań,
 • przegląd urządzeń uzupełniania i napełniania instalacji,
 • kontrola wysokości składowania.

Przeglądy kwartalne i półroczne:

 • kontrole tryskaczy oraz przewodów rurowych i uchwytów,
 • sprawdzenie zasilania systemów w wodę i energię elektryczną,
 • kontrola wskaźników przepływu,
 • przegląd elementów armatury odcinającej oraz części zapasowych,
 • kontrola zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych,
 • test przesyłania sygnału do straży pożarnej.

Przeglądy codzienne, cotygodniowe i comiesięczne mogą być przeprowadzane przez użytkownika instalacji, natomiast kontrole kwartalne i półroczne należy zlecić autoryzowanym serwisom. Systemy instalacji gaśniczej tryskaczowej sprawdzane są także raz na 3 lata pod kątem sprawności zbiorników zapasu
i hydroforu oraz działania armatury odcinającej czy zaworów zwrotnych i kontrolno-alarmowych. Co 15 lat natomiast trzeba opróżniać zbiornik, a co 13,5 roku należy przejrzeć stan przewodów rurowych
i powietrznych urządzeń tryskaczowych. Systemy tryskaczowe wodne powinny być natomiast kontrolowane co 25 lat.

Przeglądy pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Pompy w przepompowniach przeciwpożarowych powinny być kontrolowane raz na tydzień, o czym mówi norma PN-EN 12 845. Właściciel lub użytkownik obiektu powinien z tą częstotliwością dokonywać automatycznego rozruchu systemu. Sprawność pomp w przepompowniach odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie m.in. hydrantów i instalacji tryskaczowej. Niezbędne są także przeglądy przeprowadzane przez specjalistów – nie rzadziej niż raz do roku. Pozwalają one ustalić m.in. wydajność pomp oraz poziom ciśnienia osiągany przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najmniej korzystnie. Istotna jest także kontrola napędu pomp, która musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm dotyczących urządzeń tryskaczowych oraz sprawdzenie zasilania z sieci elektroenergetycznej niezależnej od wszystkich obwodów w danym obiekcie.

Przeglądy klap odcinających

Przegląd klap odcinających powinien być przeprowadzany co najmniej raz do roku lub zgodnie
z zaleceniami producenta. Urządzenia te muszą cechować się odpornością ogniową, ponieważ ich zadaniem jest zamknięcie stref zajętych pożarem, tak by ogień i gazy nie mogły rozprzestrzeniać się dalej m.in. poprzez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. W przypadku klap odcinających istotna jest więc szczelność – E, izolacyjność ogniowa – U oraz dymoszczelność – S.

Kontrola klap obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie stanu położenia klap oddymiających w przewodach nawiewnych i wyciągowych,
 • ręczne zamknięcie klap,
 • ręczne ustawienie klap i zamknięcie je za pomocą centrali sterującej,
 • kontrola elektrycznych wyłączników krańcowych,
 • test wyzwalacza termicznego.

Przeglądy urządzeń zapobiegających pożarom

Do urządzeń zapobiegających pożarom należą m.in. detektory par i gazów palnych, stosowane
w kotłowniach, stacjach kontroli pojazdów czy laboratoriach. Systemy te powinny być poddawane kontrolom okresowym nie rzadziej niż 6 miesięcy. Istotne są również cykliczne kalibracje sprzętu, dzięki którym może on uzyskać niezbędne atesty. Podczas przeglądów wypuszczany jest gaz o określonym stężeniu w niewielkiej ilości w celu przetestowania działania wyjść sterowniczych, przekaźnikowych i napięciowych czy też wentylacji.

Przeglądy systemów oddymiających

Przeglądy systemów oddymiających, a więc czujek dymu, sygnalizatorów pożaru, przycisków przewietrzania czy akustycznych i optycznych sygnalizatorów zagrożenia powinny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta, w tym nie rzadziej niż raz na rok. Podczas tych kontroli sprawdzane są także wszystkie funkcje centrali oddymiania oraz sprawność zasilania awaryjnego. Istotne jest również ustalenie poziomu naładowania akumulatorów.

Przeglądy kurtyn dymowych

Przeglądy kurtyn dymowych, zarówno stałych, jak i automatycznych, powinny być przeprowadzane średnio raz na 6 miesięcy, jednak ich częstotliwość uzależniona jest ostatecznie od zaleceń producenta danego sprzętu. Podczas przeglądów sprawdzana jest m.in. sprawność napędu, nawijanie kurtyny na wał oraz jej mocowanie. Ocenie podlegają także połączenia w centralce. Sprawna kurtyna dymowa pozwala na skuteczne kontrolowanie rozchodzenia się dymu oraz ciepła w dużych pomieszczeniach, w tym np. w halach magazynowych i przemysłowych czy centrach handlowych.

Przeglądy bram i drzwi przeciwpożarowych

Przeglądy bram i drzwi przeciwpożarowych dzielą się na dwa rodzaje – kontrole codzienne i półroczne. Ponadto ich uzupełnieniem jest kompleksowe mycie wykonywane dwa razy do roku. Przeprowadzanie przeglądów codziennych należy do obowiązków obsługi danego budynku i obejmuje sprawdzanie skrzydeł i ościeżnic pod kątem stanu technicznego. Bramy i drzwi przeciwpożarowe nie mogą być uszkodzone i nosić śladów korozji. Ich działanie musi być niezawodne, co oznacza, że podczas zamykania i otwierania użytkownik nie może napotykać na opór. Jeżeli zaś chodzi o przeglądy półroczne, to powinny one obejmować dodatkowo m.in. kontrolę uszczelnienia drzwi oraz sprawdzenie działania zawiasów, zamków czy samozamykaczy. Ponadto ocenie podlega również stan powłoki lakierniczej.

Przeglądy dźwigów dla ekip ratowniczych

Przeglądy dźwigów dla ekip ratowniczych zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz na rok – dokładne wytyczne w tym zakresie określa jednak producent sprzętu. Ocenie podlega m.in. kompletność urządzeń i sprawność rezerwowego źródła zasilania. Zgodnie z normą PN-EN 81-72 dźwigi dla straży pożarnej muszą mieć przewody elektryczne odporne na działanie wysokich temperatur oraz dodatkowe zabezpieczenia, których kondycja również jest sprawdzana. Podczas przeglądów ocenie podlega też ogólna jakość i bezawaryjność przemieszczania się kabiny, która w znacznym stopniu wpływa na pomyślne przeprowadzenie akcji ratowniczych.