Analiza BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z wymogiem z art. 226 Kodeksu Pracy profesjonalnie opracowujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Etapy realizacji oceny ryzyka zawodowego kształtują się następująco:

  • klasyfikacja czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy
  • identyfikacja zagrożeń i chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy
  • określenie zagrożenia dla środowiska w otoczeniu firmy
  • analiza ryzyka zawodowego
  • opracowanie dokumentacji ryzyka i zalecenie środków profilaktycznych wymaganych przepisami prawnymi i normami określającymi wymagania bhp na analizowanym stanowisku pracy

Analiza stanu BHP i warunków pracy

Zadaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest również sporządzanie analiz stanu BHP.  Analizy tej można dokonywać rzadziej niż raz na rok.

Bieżąca weryfikacja warunków pracy jest możliwa dzięki stałemu nadzorowi, który dokonuje się w oparciu o wymogi prawne.

W ramach tej usługi:

  • dokonujemy przeglądu warunków pracy
  • przekazujemy współpracującemu informacje o ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowościach.
  • przedstawiamy możliwe rozwiązania (które Klient wybiera według własnego uznania)