Etapy oceny ryzyka zawodowego — analiza BHP

 

Opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego jest podstawą profesjonalnej analizy BHP. Proces badania ryzyka przeprowadzamy zgodnie ze sprawdzonymi i uznanymi metodami oraz technikami. Zapraszamy!

Oferta

Podstawą prawną do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego jest art. 226 Kodeksu Pracy.

Etapy oceny ryzyka zawodowego to:

  • kategoryzacja sposobu realizacji obowiązków na danym stanowisku pracy,
  •  rozpoznanie zagrożeń środowiska pracy: chorób zawodowych i wypadków w czasie wykonywania zadań,
  • określenie stopnia zagrożenia dla środowiska w otoczeniu firmy,
  • analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego i zalecenie środków profilaktycznych. Muszą być spójne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, które określają wymagania BHP na analizowanym stanowisku.

Analiza stanu BHP w firmie i warunków pracy

Zadaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest również sporządzanie analiz stanu BHP.  Analizę należy zlecać przynajmniej raz na rok. Powinna być elementem pracy służby BHP nadzorującej dany zakład. Bieżąca weryfikacja warunków pracy jest możliwa dzięki stałemu nadzorowi, który opiera się na aktualnych wymogach prawnych.

W ramach usługi:

  • audytujemy zakład pracy — oceniamy ryzyko i identyfikujemy ewentualne zagrożenia,
  • przekazujemy klientowi raport z wizyty — znajdują się w nim zarówno informacje pozytywne, jak i odnotowane nieprawidłowości,
  • przedstawiamy możliwe rozwiązania (wybór pozostawiamy klientowi), które poprawią poziom bezpieczeństwa załogi.