Analiza BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z wymogiem z art. 226 Kodeksu Pracy profesjonalnie opracowujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Etapy realizacji oceny ryzyka zawodowego kształtują się następująco:

  • klasyfikacja sposobu pracy i czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy
  • identyfikacja zagrożeń środowiska pracy i chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy
  • określenie zagrożenia dla środowiska w otoczeniu firmy
  • analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego i zalecenie środków profilaktycznych wymaganych przepisami prawnymi i normami określającymi wymagania bhp na analizowanym stanowisku w środowisku pracy pracy

Analiza stanu BHP w firmie i warunków pracy

Zadaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest również sporządzanie analiz stanu BHP.  Analizy tej można dokonywać nie rzadziej niż raz na rok. Analiza powinna być elementem pracy służby bhp nadzorującej zakład, czy firmę.

Bieżąca weryfikacja warunków pracy jest możliwa dzięki stałemu nadzorowi, który dokonuje się w oparciu o wymogi prawne.

W ramach tej usługi:

  • dokonujemy przeglądu (audytujemy) warunków pracy
  • przekazujemy współpracującemu informacje o ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowościach jak też i pozytywach.
  • przedstawiamy możliwe rozwiązania poprawiające docelowo poziom bezpieczeństwa załogi (które Klient wybiera według własnego uznania)