1

Czy w zakładzie pracy musi znajdować się osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej?

osoba z apteczką

W każdym zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości czy rodzaju działalności, powinna znajdować się osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników oraz zgodności z przepisami prawa. 

Według art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników uprawnionych do tego, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być dostosowane do rodzaju i poziomu zagrożeń w miejscu pracy. Jeśli praca odbywa się w systemie zmianowym, na każdej zmianie musi być osoba do udzielania pierwszej pomocy. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje też zapis o obowiązku pracodawcy do zapewnienia pracownikom systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.

Kwalifikacje i szkolenia osób udzielających pierwszej pomocy

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz ukończyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ważne jest, aby była ona świadoma swojego zadania oraz regularnie aktualizowała swoją wiedzę i umiejętności. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy (imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji). Szczegóły dotyczące organizacji systemu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.