1

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

inspekcja

Możemy wyróżnić wiele dokumentów, do których przygotowania są zobowiązani właściciele, zarządcy albo użytkownicy różnych obiektów. Jednym z ważniejszych jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Celem opracowania jest ustalenie wymagań, które wiążą się z ochroną przeciwpożarową w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz porządkowym. Konieczność sporządzenia oraz elementy, które muszą zostać zawarte w instrukcji, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i kto musi ją opracować?

Obowiązek przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy albo użytkowniku całości lub części obiektu, która stanowi strefę pożarową. Mowa tutaj o obiektach użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych, zamieszkania zbiorowego czy inwentarskich, co zostało szczegółowo określone w ustawie 1 i 8 rozporządzenia z 2010 roku. Przygotowanie takiego dokumentu jest równie ważne, co szkolenie BHP czy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki niemu można przede wszystkim uniknąć pożarów. Instrukcja przydaje się pracownikom, którzy w razie wystąpienia niebezpieczeństwa wiedzą, jak się zachować, gdzie są drogi ewakuacyjne, czy jak skorzystać z gaśnic. Oprócz tego korzystają z niej też ekipy ratownicze. Należy jednak podkreślić, że instrukcja powinna być przygotowana przez wykwalifikowaną osobę, na przykład inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, technika pożarnictwa, albo inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Z czego składa się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch części – graficznej i opisowej. W części graficznej można znaleźć między innymi drogi i znaki ewakuacyjne czy informacje dotyczące rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, na przykład gaśnic. Z kolei w części opisowej muszą być umieszczone informacje o obiekcie, plany ewakuacji czy zasady używania sprzętu przeciwpożarowego. Oprócz tego dokument opisuje też obowiązki pracowników, czynności, które są zabronione czy zasady zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych.