1

Czym są nakazy PIP i PIS?

regulacje

Kontrola PIS oraz kontrola PIP w przedsiębiorstwie

Kontrole w przedsiębiorstwach najczęściej wszczynane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) oraz Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Powiatowy Inspektor Sanitarny interesuje się nie tylko szpitalami czy innymi placówkami medycznymi. Jego zadaniem jest także analiza stanu przestrzegania przepisów BHP, dlatego każdy przedsiębiorca może spodziewać się takiej wizyty.

Jak łatwo się domyślić, PIP kontroluje z kolei przestrzeganie przepisów prawa pracy. W związku z tym badana jest m.in. legalność zatrudnienia pracowników, ich akta osobowe, wynagrodzenia za pracę, urlopy oraz spełnianie przez pracodawcę wymogów prawa pracy. Jeżeli potrzebujesz fachowego doradztwa w dziedzinie prawa pracy w Śląskim, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czego dotyczą nakazy wydawane przez PIP lub PIS?

W związku z prowadzoną kontrolą organów nadzoru, czyli PIP lub PIS mogą one wydać różnego rodzaju nakazy. Nakazy są to decyzje administracyjne o charakterze władczym, które nakazują podjąć lub zaniechać danego działania związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dokument ten kształtuje więc ściśle określony obowiązek.  Uchybienie temu obowiązkowi może wiązać się z negatywnymi sankcjami prawnymi. Właściciel firmy zawsze ma jednak prawo odwołać się od otrzymanego nakazu.

Istnieje wiele okoliczności, których może dotyczyć nakaz wydany przez PIP lub PIS. Obie te instytucje kontrolują m.in. ważność szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników, czy też ocenę ryzyka zawodowego. Najczęściej chodzi jednak o obowiązek naprawy wykrytych uchybień a także doprowadzenie stanowisk pracy w wyposażenie zgodne z przepisami BHP a także wypłatę pracownikom zaległego wynagrodzenia.