1

Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego?

ryzyko

Ocena ryzyka zawodowego to niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby prawidłowo ją przeprowadzić, należy zwrócić uwagę na wszystkie czynniki występujące w środowisku pracy, stosowane maszyny, narzędzia i materiały oraz wykonywane czynności. Niezwykle ważne jest, aby ocena ryzyka zawodowego była odpowiednio udokumentowana.

W jaki sposób zapisywać wyniki oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana regularnie i dokumentowana na bieżąco. Istotne jest także powiązanie dokumentacji odnoszącej się do oceny ryzyka z innymi dokumentami, do sporządzania których przedsiębiorstwo jest zobowiązane. Właściwie przeprowadzona dokumentacja oceny wynikającej z ryzyka zawodowego umożliwia wykazanie, że ocena została faktycznie dokonana, w jaki sposób została przeprowadzona oraz jakie wymagania, normy lub zalecenia stosowano przy ocenie. Istotnym ułatwieniem w trakcie kolejnych etapów oceny ryzyka zawodowego może być zastosowanie specjalnych formularzy lub techniki komputerowej, w szczególności wyspecjalizowanych programów eksperckich.

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja?

  • W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego powinny znajdować się m.in.:
    opis stanowiska pracy oraz wszystkich czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Zgodnie z wymaganiami prawa dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać także spis wszystkich osób pracujących na danym stanowisku. Należy również zapisać wnioski i rekomendacje co do działań profilaktycznych, jakie należałoby podjąć, aby skutecznie minimalizować istniejące ryzyko.