1

Jak wyglądają szkolenia BHP?

BHP ikona

Przepisy regulują między innymi takie kwestie, jak dopuszczalną powierzchnię i wysokość pomieszczeń pracowniczych, zalecany rodzaj oraz natężenie oświetlenia w miejscu pracy czy też  dopuszczalne normy hałasu w miejscu pracy. Szczegółowe przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prezentowane są pracownikom i pracodawcom podczas organizowanych przez nas szkoleń. Szkolenia są dostosowane do charakteru wykonywanej przez nich pracy. Wyróżnia się trzy rodzaje szkoleń:

  • szkolenia wstępne ogólne,
  • szkolenia wstępne stanowiskowe,
  • szkolenia okresowe.

Sprawdź, jak wyglądają.

Co obejmuje wstępne ogólne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP powinno zostać zorganizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy i ma na celu zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa, które będą go obowiązywały na wykonywanym stanowisku. Składa się ono z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Wstępne szkolenie BHP w Katowicach dla szeregowych pracowników ważne jest do roku, dla kadry kierowniczej maksymalnie do 6 miesięcy.

Podczas wstępnego szkolenia pracowników  omawia się ich prawa i obowiązki, zaznajamia się ich z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie danego zakładu pracy oraz przybliża się im przepisy kodeksu pracy. Jest to również moment na przedstawienie regulaminu pracy, przepisów przeciwpożarowych i odbycia kursu pierwszej pomocy. Szkolenie ogólne trwa minimum trzy godziny lekcyjne.

Na czym polega wstępne, stanowiskowe szkolenie BHP?

Celem szkolenia stanowiskowego jest natomiast uświadomienie pracownikowi zagrożeń, występujących na konkretnym stanowisku pracy oraz przedstawianie mu ryzyka zawodowego. Bardzo często, podczas szkolenia stanowiskowego zleca się pracownikowi próbne wykonanie czynności pod nadzorem instruktora BHP. Instruktaż przeznaczony jest przede wszystkim dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na takich, które narażają pracowników na działanie szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza się przed przystąpieniem pracownika do pracy na wskazanym stanowisku.

Co wchodzi w zakres okresowego szkolenia BHP?

Okresowe szkolenie BHP ma na celu ugruntowanie wiedzy, zdobytej podczas szkolenia wstępnego, a także jej poszerzenie. Kierowane jest ono do pracodawców, kierowników, brygadzistów. Dotyczy ono także pracowników na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych. Powinni je odbyć także pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Pierwsze okresowe szkolenie BHP przeprowadza się do dwanastu miesięcy od daty podjęcia pracy przez szeregowego pracownika. Natomiast do sześciu miesięcy w przypadku kadry kierowniczej. Kolejne szkolenia należy odbywać co pięć lat, z wyjątkiem pracowników na stanowiskach robotniczych (co trzy lata lub raz na rok) oraz pracowników administracyjno- biurowych (co sześć lat). Okresowe szkolenie BHP może mieć formę kursu z zajęciami praktycznymi i teoretycznymi, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie dla pracodawców obejmuje między innymi takie zagadnienia jak kary, którym podlegają za naruszenie przepisów BHP, zasady ochrony kobiet czy profilaktyka dbania o zdrowie pracowników.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nasza firma oferuje nie tylko stacjonarne szkolenia BHP, lecz również szkolenia w wygodnym systemie online. Aby je odbyć wystarczy komputer i dostęp do sieci. Szkolenia on-line kierujemy do szeregowych pracowników administracyjno-biurowych, kadry zarządzającej oraz pracodawców. Szkolenie obejmuje między innym kurs z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Podawane przez nas informacje są ułożone w logiczny ciąg i podawane są w sposób czytelny i przejrzysty. Szkolenia BHP on-line prowadzimy w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.