1

Jak zadbać o prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy?

gaśnice na ścianie magazynu

Zadbanie o prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W Polsce regulacje dotyczące umieszczania gaśnic określa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Gaśnice – gdzie je umieścić?

Przepisy określają, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Dodatkowo, gaśnice powinny być umieszczone w miejscach, w których łatwo jest je zauważyć, a odległość do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 metrów. W pomieszczeniach, w których istnieje duże ryzyko wystąpienia pożaru gaśnice powinny być umieszczone w odległości nie większej niż 20 metrów od miejsca zagrożenia. W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice powinny znajdować się w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Informacje o ich położeniu powinny być zawarte w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli potrzebujesz specjalistów od instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w śląskim, zapraszamy.

Konserwacja i przeglądy gaśnic

Po rozmieszczeniu gaśnic w zakładzie pracy pracodawca ma obowiązek regularnej konserwacji oraz przeprowadzania okresowych przeglądów i testów sprzętu przeciwpożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdorazowym użyciu gaśnic.