1

Jakie zasady BHP dotyczą kobiet ciężarnych aktywnych zawodowo?

kobieta ciężarna

Kobiety ciężarne mają określone prawa i ograniczenia dotyczące czasu pracy oraz rodzaju wykonywanych zadań, których celem jest ochrona zdrowia kobiety i jej nienarodzonego dziecka. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące pracujących kobiet w ciąży.
Przepisy określają, że czas pracy kobiety w ciąży nie może przekraczać 8 godzin dziennie, a pracodawca nie może zatrudniać ciężarnej w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Kobieta w ciąży zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wśród nich znajdują się m.in. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, prace przy substancjach toksycznych. Kobiety ciężarne, które pracują zawodowo, powinny być świadome swoich praw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą je poznać podczas szkoleń BHP e-learningowych lub stacjonarnych.

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę dla kobiet ciężarnych

Kodeks pracy chroni kobiety ciężarne przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Ochrona ta nie dotyczy pracownic w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. W przypadku umowy o pracę na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa zostaje przedłużona do dnia porodu. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku pracodawca musi uzgodnić termin rozwiązania umowy o pracę.