1

Kto jest zwolniony ze szkolenia wstępnego BHP?

szkolenia BHP przez Internet.

Czy każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne BHP? Takie wątpliwości ma wielu pracodawców,  a odpowiedź na to pytanie jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP, a kogo można zwolnić z tego obowiązku.

Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy są zobligowani do ukończenia szkolenia wstępnego ogólnego. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami wewnątrzzakładowymi zawartymi w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy oraz z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie. Jeśli pracownik podejmuje się pracy na stanowisku robotniczym lub innym, na którym występuje narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, musi również odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe, zwane instruktażem stanowiskowym. Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracownika z:
– czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy,
– ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
– sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
– metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Należy pamiętać, że w każdym zakładzie pracy warunki pracy będą inne z uwagi na różnice w organizacji pracy, stosowany sprzęt, branżę czy obowiązujące zasady. Warto także zaznaczyć, że możliwe jest obecnie przeprowadzenie szkolenia BHP przez Internet.

Kogo można zwolnić ze szkolenia wstępnego?

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownikowi kończy się umowa i pracodawca chce go zatrudnić na takim samym stanowisku, pracownik nie musi odbywać ponownie szkolenia wstępnego.