1

Kto może przeprowadzać szkolenia BHP w zakładach pracy?

szkolenia BHP w zakładzie pracy

Zorganizowanie szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Prowadzić je mogą jednak różne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Poniżej wyjaśniamy, komu można zlecić przeprowadzenie szkoleń BHP.

W myśl przepisów prawa, które regulują kwestię szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, istnieje kilka podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Instruktaż ogólny może prowadzić:
• pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
• osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP,
• pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
• pracownik wyznaczony przez pracodawcę, mający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.
Aby przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, pracodawca powinien wyznaczyć osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia tego typu instruktażu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie szkoleń profesjonalnej zewnętrznej firmie Inka BHP oferującej szkolenia BHP w Katowicach.

Wymagania wobec organizatorów szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe mają na celu utrzymanie i aktualizację wiedzy z zakresu BHP. Organizatorzy tych szkoleń, czyli pracodawcy oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP, są zobowiązani zapewnić nie tylko odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie dydaktyczne, ale także wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów. Muszą mieć oni odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, czyli ukończone kształcenie lub szkolenie przygotowujące do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie BHP w sposób zapewniający wysoką efektywność. Formy organizacyjne, metody szkolenia oraz środki dydaktyczne powinny być za każdym razem dobierane do określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia.