1

Na czym polega praca inspektora BHP?

inspektor bhp

Inspektor BHP pełni kluczową rolę w utrzymaniu odpowiednich warunków pracy oraz zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom. Czym dokładnie zajmuje się osoba na tym stanowisku? Jakie są jej obowiązki i kompetencje?

Głównym celem inspektora BHP jest identyfikacja, ocena oraz kontrola zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym przedsiębiorstwie lub placówce. W swojej pracy inspektor nie tylko dba o przestrzeganie przepisów, ale także promuje postawy proaktywne wśród pracowników, mające na celu dążenie do ciągłego podnoszenia standardów BHP.

Obowiązki inspektora BHP

Do podstawowych obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora BHP należą:
• kontrola przestrzegania przepisów BHP – inspektor BHP sprawdza, czy przedsiębiorstwo stosuje się do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje m.in. stan techniczny urządzeń oraz infrastruktury przedsiębiorstwa, a także sposób ich eksploatacji;
• analiza zagrożeń i opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego – inspektor BHP monitoruje warunki pracy oraz procesy zachodzące w przedsiębiorstwie pod kątem występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przeprowadza analizę ryzyka zawodowego, określając prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, planuje i proponuje działania mające na celu minimalizację tych zagrożeń;
• szkolenia z zakresu BHP – jednym z ważnych obowiązków inspektora BHP jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z wykonywanej pracy oraz naukę postaw zmierzających do uniknięcia wypadków. Inspektor może również doradzać zarządowi firmy w zakresie szkoleń specjalistycznych czy badań lekarskich;
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi – w swojej pracy inspektor BHP często współpracuje z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz z innymi organami, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid czy straż pożarna.