1

Poznaj BHP w pigułce

mężczyzna sprawdza przepisy

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, nakładane na pracodawcę, zawarte są w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Część przepisów, dotyczących BHP znajduje się także w rozdziale X Kodeksu pracy, zatytułowanym właśnie Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przepisy regulują między innymi takie kwestie, jak:

  • dopuszczalną powierzchnię i wysokość pomieszczeń pracowniczych,
  • wymagany rodzaj oraz natężenie oświetlenia w miejscu pracy,
  • dopuszczalne normy hałasu w miejscu pracy,
  • dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy,
  • sposób organizacji stanowisk pracy,
  • zasady dopuszczenia do obsługi maszyn i urządzeń w miejscu pracy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady BHP w pigułce podczas prac na budowie oraz podczas niezwykle obecnie popularnej formy świadczenia pracy, czyli pracy zdalnej.

Zasady BHP podczas prac na budowie

Za bezpieczeństwo pracowników na budowie odpowiada kierownik robot, który sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do pracy na budowie mogą zostać dopuszczeni jedynie pracownicy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wcześniej  być poddani badaniom lekarskim oraz szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy plac musi być ogrodzony oraz musi posiadać wydzielone strefy niebezpieczne, drogi i przejścia. Materiały budowlane w formie drobnicy należy formować w stosy, materiały w workach natomiast układać krzyżowo. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, substancje niebezpieczne magazynuje się w oryginalnych opakowaniach. Jeśli prace budowlane obejmują elektrykę, przed przystąpieniem do robót należy wyłączyć je spod napięcia.

Przepisy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy kładą również ogromny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas prac na wysokości. Zgodnie z nimi pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć krawędzie stropów, dachy, schody, podesty, i otwarte studzienki. Powinien wyposażyć plac budowy w balustrady, siatki i daszki, a pracowników w szelki bezpieczeństwa i hełmy. W myśl przepisów na pracodawcy ciąży także obowiązek dostarczenia pracownikom na plac budowy odzieży ochronnej. Dostarcza również obuwie ochronne, rękawice, okulary, maski i nakolanniki, kaski, nauszniki oraz uprzęży. Używane przez pracowników maszyny muszą spełniać wymogi BHP.

Przepisy BHP a praca zdalna

Przemiany cywilizacyjne i społeczne nie omijają rynku pracy. W związku z nimi coraz popularniejszą formą świadczenia usług jest praca zdalna. Jej także, podobnie jak pracy, świadczonej w siedzibie biura, dotyczą określone przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim pracodawca, kierując pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę do pracy zdalnej, ma obowiązek zapewnić mu stanowisko pracy.  Winno to być stanowisko spełniające normy bezpieczeństwa. Powinien również dostarczyć pracownikowi sprzęt elektroniczny, którym będzie się posługiwał podczas wypełniania obowiązków, ubezpieczyć go i pokryć koszty związane z jego instalacją oraz serwisem sprzętu. Po stronie pracodawcy leży również pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji urządzeń. Pracownik, podlegający Kodeksowi Pracy, podczas wykonywania pracy zdalnej powinien mieć także zapewniony stały dostępu do pomocy technicznej. Musi także odbyć szkolenia z zakresu obsługi urządzeń. Co więcej, pracownik na pracy zdalnej podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP.  Jeżeli podczas pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika nastąpi wypadek w godzinach pracy, traktuje się go tak, jak wypadek w miejscu pracy. Przepisy BHP w przypadku pracy zdalnej różnią się natomiast jeśli chodzi o higienę i bezpieczeństwo pomieszczenia. Pracując w systemie Home Office, to pracownik, nie pracodawca, ma obowiązek zadbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenia pracy, a także o stan jego wyposażenia technicznego i środki ochrony indywidualnej.

Nasza firma oferuje bogaty wachlarz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skierowany do pracodawców oraz pracowników. Atrakcyjną formą, szczególnie dla osób, które mają zapełniony grafik, są szkolenia BHP przez Internet – w formie zdalnej, przy pomocy niezwykle popularnego dziś e-learningu. Proponujemy także wdrożenie systemu Zarządzania BHP, który jest niezbędny do utrzymania odpowiednich warunków pracy.