1

Poznaj rodzaje wypadków w drodze do lub z pracy

wypadek droga do pracy

Musi nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę, lub innych, upoważniających do ubezpieczenia rentowego, w sytuacji gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jakie rodzaje wypadków w drodze do lub z pracy wyróżniamy? Jakie świadczenia możemy uzyskać z tytułu wypadku w drodze do pracy? Sprawdź w naszym wpisie!

Jakie rodzaje wypadków w drodze do lub z pracy można wyróżnić?

Zasadniczo mówi się, że aby wypadek był uznany za wypadek w drodze do lub z pracy, droga ta musi być drogą najkrótszą i nieprzerwaną. Dopuszcza się jednak odstępstwa od tej reguły, jeśli przerwanie drogi było życiowo uzasadnione, jeśli czas na jej przebycie nie był zbyt długi lub jeśli droga była dla pracownika najwygodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Kryterium podziału wypadków w drodze do lub z pracy wyznacza charakter pokonywanej trasy. Wyróżnia się zatem wypadki na odcinku z domu do pracy lub z pracy do domu oraz z innego miejsca zatrudnienia, stanowiącego tytuł ubezpieczenia rentowego. Innymi rodzajami wypadków w drodze do lub z pracy są wypadki, mające miejsce na trasie zwykłego wykonywania obowiązków zawodowych albo społecznych oraz wypadki na trasie pokonywanej przez pracownika do miejsca spożywania posiłków. Warto zdać sobie sprawę, że prawo uznaje za wypadek w drodze do pracy także zdarzenie, mające miejsce w trakcie podroży do punktu odbywania nauki lub studiów.

Jak postępować po wypadku w drodze do lub z pracy?

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać pracownik po wypadku w drodze do lub z pracy jest zawiadomienie pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Na pracodawcy z kolei spoczywa obowiązek ustalenia okoliczności wypadku na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego,
  • oświadczenia świadków,
  • dowodów zgromadzonych przez policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów pracodawca ustala fakty i okoliczności, dotyczące zdarzenia i w ciągu czternastu dni od otrzymania informacji o wypadku sporządza kartę wypadku. W karcie powinno znaleźć się również ewentualne uzasadnienie decyzji odmownej pracodawcy, nieuznającego wypadku. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń BHP w Sosnowcu objaśniamy jak postępować zarówno w przypadku wypadków, mających miejsce na trasie praca-dom, jak i w przypadku wypadków, zdarzających się na terenie zakładu pracy. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Jakie świadczenia można uzyskać z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy?

Z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy można uzyskać odpowiednie świadczenia, lecz tylko wtedy, gdy wypadek ten skutkuje niezdolnością do pracy i gdy pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Wówczas wynagrodzenie chorobowe będzie wypłacane w wysokości 100% należnego wynagrodzenia przez 33 dni lub przez 14 dni, jeśli pracownik ukończył 50 rok życia.

Po przekroczeniu powyższego limitu pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłaconego przez maksimum 182 dni. Następnie, jeśli stan pracownika nadal nie będzie pozwalał na jego powrót do wykonywania obowiązków zawodowych, może on starać się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem, że leczenie ten powrót umożliwi. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest maksymalnie przez rok, w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące wypłacane i 75% przez dziewięć kolejnych.

Jeśli natomiast pracownik w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy doznał tak poważnych obrażeń, że jest całkowicie niezdolny do pracy, ma on prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Decyzję o jej przyznaniu wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.