1

Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Kiedy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, a świadczenia przyznane na podstawie przepisów ustawy wypadkowej nie pokrywają całkowicie kosztów związanych z rehabilitacją czy leczeniem, może on ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego. Poniżej wyjaśniamy dokładnie, jakie konsekwencje grożą pracodawcy, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi. Kiedy pracodawca jest […]

wypadek

Kiedy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, a świadczenia przyznane na podstawie przepisów ustawy wypadkowej nie pokrywają całkowicie kosztów związanych z rehabilitacją czy leczeniem, może on ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego. Poniżej wyjaśniamy dokładnie, jakie konsekwencje grożą pracodawcy, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi.

Kiedy pracodawca jest winny wypadkowi pracownika?

Pracownik ma prawo do odszkodowania ze strony pracodawcy, jeśli wykaże przed sądem, że działanie lub zaniechanie ze strony pracodawcy miało bezpośredni wpływ na jego stan zdrowia. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy, kluczowe jest udowodnienie, że pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka polega na tym, że pracodawca prowadzący zakład pracy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonowanie tego zakładu. Jeśli chcesz uniknąć tego typu sytuacji i szukasz specjalistów w zakresie doradztwa w dziedzinie prawa pracy w śląskim, skontaktuj się z nami.

Odpowiedzialność karna pracodawcy

Odpowiedzialność karna związana z wypadkiem przy pracy wynika z przepisów art. 220 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku niewypełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz narażenia pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważny uszczerbek na zdrowiu, pracodawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do trzech lat. Jeżeli działanie to było przypadkowe (pracodawca musi wykazać, że działał nieumyślnie), może zostać ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku gdy w wyniku wypadku przy pracy nastąpiła śmierć pracownika lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, stosuje się przepisy z art. 155, 156 lub 157 Kodeksu Karnego.