1

Zasady rozmieszczania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja

W przypadku wybuchu pożaru w budynku kluczowe jest, aby jak najszybciej przeprowadzić skuteczną akcję ratunkowo-gaśniczą. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie rozmieszczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Zasady rozmieszczania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to niezbędny dokument dla obiektu, który określa zasady postępowania w przypadku pożaru oraz zasady ochrony przeciwpożarowej. Jej dostępność jest kluczowa dla ekip ratowniczych, pracowników i użytkowników obiektu, gdyż może uratować życie oraz mienie w przypadku pożaru. Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) instrukcja powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Miejsce to nie jest dokładnie określone w przepisach. W praktyce instrukcję często umieszcza się pomieszczeniu pracowników ochrony sprawujących całodobowy nadzór nad obiektem lub w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku. Obowiązek zapewnienia łatwo dostępnego miejsca przechowywania instrukcji ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do informacji potrzebnych do przeprowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej.

Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niezwykle ważne jest również, by pamiętać o regularnych aktualizacjach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów, szczególnie jeśli zmieniają się warunki w obiekcie w wyniku modernizacji czy rozbudowy. Instrukcja musi być sporządzona zgodnie z ogólnymi wytycznymi i zawierać informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, planów obiektów oraz obowiązków pracowników w tym zakresie. Wykonanie jej powinno być oparte na wizji lokalnej przed oddaniem budynku do użytkowania.