Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe grupa 3

100,00 

Szkolenie odbywa się na naszej platformie elektronicznej


Szkolenie dla grupy 3 tzw. grupy „gazowej”. Osoby, które uzyskały uprawnienia energetyczne w tej grupie mogą używać urządzeń, instalacji oraz i sieci gazowych wytwarzających,  magazynujących paliwa gazowe.

Regulamin Sklepu

Pełen wykaz rodzajów urządzeń, przy których wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych świadectwem został zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).