Szkolenia BHP UA

Szkolenia BHP – UA

Wstępne oraz okresowe szkolenia BHP w języku ukraińskim, organizowane przez naszą firmę szkoleniową, przeznaczone są dla pracowników fizycznych. Szkolenia obejmują przeprowadzenie oceny zagrożeń i ryzyka dla zdrowia lub życia pracowników na stanowisku pracy oraz zaznajomienie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia jest kształtowanie dobrych postaw w aspekcie BHP oraz wskazanie sposobów organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także sposobów postępowania w razie zagrożenia lub wypadku przy pracy.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP robotników?

W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe BHP należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast jeśli robotnicy zatrudnieni są przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wówczas szkolenia okresowe BHP, m.in. szkolenia BHP dla dekarzy są obowiązkowo przeprowadzane raz w roku. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in.:

  • prace na wysokości,
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu w zakładzie,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace w przestrzeniach zamkniętych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.